Escorrentía

  1. Martínez Álvarez, Victoriano
  2. Dal-Ré Tenreiro, Rafael
Llibre:
Pequeños embalses de uso agrícola
  1. Dal-Ré Tenreiro, Rafael (coord.)

Editorial: Mundi Prensa Libros

ISBN: 84-8476-144-4

Any de publicació: 2003

Pàgines: 79-112

Tipus: Capítol de llibre