Publikationen, an denen er mitarbeitet Pedro Adolfo Meroño Pérez (2)